darmowa dostawa do zakupów powyżej 99zł
Zapisz sie do newslettera i zgarnij 15% zniżki na pierwsze zakupy! kliknij tutaj
 
Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje 99.00 zł

Całość: 0.00zł

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO 22.03.2024

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

         Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym na stronach internetowych pod adresem: https://www.instagram.com/bult.dog (dalej: „Instagram”).

         Organizatorem Konkursu jest spółka pod firma: GRUPA BULT Sp. z o.o. z siedzibą w Dębowcu (adres: Góreczki 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski) NIP 5272922348, REGON: 385643308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000831074 (dalej: „Organizator”).

         Fundatorem nagrody rzeczowej w konkursie wskazanej w § 5 jest Organizator.

         Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez właściciela platformy www.instagram.com, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu.

         Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 847) i nie podlega zakresowi stosowania tej ustawy, a także rozporządzeniu wykonawczym do niego.

         Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad konkursu.

         Zasady konkursu określone w Regulaminie, nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 TERMN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

         Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem platformy Instagram.

         Konkurs rozpoczyna się 25.03.2024 roku wraz z opublikowaniem postu konkursowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 08.04.2024 roku do godziny 23:59. Zwycięzców Konkursu wyłoni w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu Komisja powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

         Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”).

         Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza że spełnia określony w § 3 pkt.1 warunek uczestnictwa w konkursie

         Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

         Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

         Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem platformy Instagram.

§ 4 ZASADY KONKURSU

         Konkurs przeprowadzony jest w profilu Organizatora na platformie Instagram. Uczestnik przesyła swoje zgłoszenie konkursowe poprzez serwis Instagram publikując komentarz pod postem konkursowym Organizatora. Opublikowanie komentarza pod postem traktuje się jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.

         Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu wiosenno-wielkanocnego zdjęcia albo nie dłuższego niż 1 minuta wideo z udziałem psa lub kota w towarzystwie produktów marki Bult, Bulti lub Tuf Tuf na koncie użytkownika Uczestnika Konkursu na platformie Instagram i oznaczenia na dokonanej publikacji Organizatora Konkursu.

         Uczestnik może opublikować dowolną ilość komentarzy, jednak ilość komentarzy nie będzie decydowała o wygranej.

         W konkursie nie będą brały udziału posty, które:

         naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo autorskie lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje

         są sprzeczne z regulaminem www.instagram.pl

         po wpisaniu są wciąż edytowalne.

         Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Komisja.

§ 5 NAGRODY:

         W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców (jeden zwycięzca prezentujący psa, drugi prezentujący kota), którym zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe (dalej „Nagrody”):

         Voucher 500zł do wykorzystania na stronie www.wojtkowszkolenia.pl oraz paczka z produktami marki Bult, Bulti lub Tuf Tuf.

         Voucher 500zł do wykorzystania na stronie www.praska.shop oraz paczka z produktami marki Bult, Bulti lub Tuf Tuf.

         Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

         Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.

         W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

         Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie i oznaczenie na profilu Organizatora w serwisie Instagram pod postem konkursowym.

         Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu) poprzez media społecznościowe, celem doręczenia nagrody.

         Nagrody wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu zostaną przesłane do zwycięzców konkursu kurierem na koszt Organizatora do 7 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu. O ewentualnych opóźnieniach, zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej.

         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

§ 7 REKLAMACJE

         Reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać mailowo, na adres poczty elektronicznej: media@bult.dog

         Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać przez cały czas trwania konkursu oraz najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu. W zależności od formy złożenia reklamacji o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą.

         Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.

         Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

         Od decyzji w przedmiocie rozpoznania reklamacji przez Organizatora nie przysługuje odwołanie, co nie powoduje pozbawienia prawa Uczestnika do dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8 DANE OSOBOWE

         Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

         Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

         Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w konkursie, w tym ustosunkowania się do zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne Nagrody, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

         Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z celem przetwarzania.

         Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane Fundatorowi, operatorom pocztowym, przewoźnikom i innym podmiotom, wyłącznie w celu dostarczenia lub realizacji Nagrody oraz wykonania roszczeń z tym związanych.

         Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

         Podanie danych osobowych Uczestnika jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o udział w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie utrata prawa do otrzymania Nagrody.

         Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

         We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika i wykonywania przez Organizatora obowiązków administratora wynikających z RODO należy kontaktować się z Organizatorem na adres poczty elektronicznej: media@bult.dog.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         W kwestiach nieuregulowanych przez postanowienia Regulaminu, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

         We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

         Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na Stronie Internetowej odpowiedniego komunikatu.

;